Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /home/www/virtual/chiangraibaanhao.com/htdocs/wp-includes/post-template.php on line 845

Warning: join(): Invalid arguments passed in /home/www/virtual/chiangraibaanhao.com/htdocs/wp-includes/post-template.php on line 602
class="">
ที่เที่ยว เชียงราย

ที่เที่ยวเชียงราย กับการยื่นเอกสารเข้า ประเทศพม่า ล่วงหน้า

ที่เที่ยว เชียงราย
Avatar

Webmaster, SEO specialist and Online Marketing

ที่เที่ยวเชียงราย กับการยื่นเอกสารเข้า ประเทศพม่า ล่วงหน้า

ที่เที่ยวเชียงราย เนื่อง จากมีจำนวนผู้ยื่น วีซ่าจำนวนมากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม          (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) เราจึงขอแนะนำให้ท่านทำการยื่นเอกสารล่วงหน้า อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเราสามารถยื่นขอวีซ่า 90 วันก่อนวันที่ท่านวางแผนที่จะเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาวีซ่าอนุมัติไม่ทันกำหนดการเดินทาง 

หา ข้อมูล ท่องเที่ยว เชียงราย ก่อนเดินทาง

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศพม่า

1.แบบฟอร์มการขอวีซ่า

2.หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรอง

3.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น (ชาวต่างชาติ ใช้รูปถ่าย 3 ใบ)

4.จดหมายหรือหนังสือเชิญจากบริษัทฯหรือหน่วยงานในประเทศพม่า นอกจากจดหมายเชิญแล้ว ต้องมีสำเนาเอกสารหนังสือจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่เขียนจดหมายเชิญ จากประเทศพม่าด้วย(สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

5.Work Permit (ชาวต่างชาติ)

เอกสารประกอบการยื่น

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ใบสมรถ/ใบเปลี่ยนนามสกุล

หมายเหตุ  นักท่องเที่ยวสามารถขอวีซ่าเข้าประเทศได้เป็นเวลา 28 วัน แต่จะมีการยืดเวลาในการต่อวีซ่าออกไปอีก 14 วัน (สำหรับท่องเที่ยว) และ 3 เดือน (สำหรับนักธุรกิจ

ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการ ประมาณ 5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าพม่า สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว ประมาณ 810.-บาท และสำหรับวีซ่าธุรกิจ ประมาณ 1,440.-บาท

ด่วน 1 วัน   สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว ประมาณ 1,260.-บาท และสำหรับวีซ่าธุรกิจ ประมาณ 1,880.-บาท

ค่าบริการ 1,000.- บาท / เล่ม

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

กรุณากรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านด้านล่างให้สมบูรณ์เพื่อใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม

 1. ชื่อ – นามสกุลผู้ขอวีซ่า…………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. ชื่อ – นามสกุล อื่นๆ ที่เคยใช้ …………………………………………………………………………………………………………………………
 1. ชื่อบริษัท…………………………………………………………………………ที่อยู่……………………………………………………………………………………………..โทรศัพท์……………………………………………………
  อาชีพปัจจุบัน…………………………………………………………วันที่เริ่มงาน…………………………………ตำแหน่ง……………………………………….
  สีผม…………………………….. สีตา……………………………สีผิว…………………………………..ส่วนสูง…………………………………..
  ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………โทรศัพท์……………………….สถานะภาพปัจจุบัน โสด                    สมรส                    หย่า                     หม้าย
 2. ท่านถือสัญชาติมากกว่า 1 สัญชาติ หรือไม่……………………………………ถ้าใช่ สัญชาติ………………………………………………
 3. หมายเลขพาสปอร์ต ……………………………………..วันที่ออก ………………………………………… วันหมดอายุ ………………………………
 4. วันเกิด ………………………………. สถานที่เกิด …………………………………….หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน……………………………………
 5. ที่อยู่บ้าน ณ ปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 6. ที่อยู่ที่ใช้ในการส่งพาสปอร์ต คืนให้กับท่าน…………………………………………………………………………………………………….
 7. เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน…………………………………………..มือถือ…………………………………. E-mail ……………………………………………………..
 8. วัตถุประสงค์ในการเดินทางไปครั้งนี้ ……………………………………………………………………..
 9. วันที่ที่คาดว่าจะเดินทางไปถึง…………………………………………..ระยะเวลา…………………วัน เมืองที่ท่านไป ……………………………………
 10. ที่อยู่ที่จะพัก หรือ ระบุชื่อโรงแรม…………………………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail ………………………………………………………………………………………………..

 1. อาชีพก่อนหน้า………………………………………………วันที่เริ่มงาน………………………………..วันลาออก…………………….

ตำแหน่ง…………………………………………………..ชื่อบริษัท…………………………………………………………………………….

ที่อยู่……………………………………………………………………………..โทรศัพท์……………………………………………………………………

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวท่าน..ขอบพระคุณค่ะ…  ที่เที่ยว เชียงราย

More in ที่เที่ยว เชียงราย

น่าน

เชียงของ หนึ่งในจุดหมายปลายทางหน้าหนาวที่ไม่ควรพลาด

Sogoodธันวาคม 13, 2017
ตลาดแม่สาย

ตลาดแม่สาย สายใยไทย-พม่า

Sogoodพฤษภาคม 2, 2017
น่าน

น่าน หรือ นันทบุรี เมืองน่านในอดีตเป็นนครรัฐเล็ก ๆ

Sogoodกุมภาพันธ์ 24, 2017
ท่องเที่ยว เชียงราย

ท่องเที่ยว เชียงราย ตลาดท่องเที่ยวในระดับโลก

Sogoodตุลาคม 7, 2016
ที่เที่ยวเชียงราย

ที่เที่ยวเชียงราย จังหวัดเหนือสุดของไทย จังหวัดที่สวยงาม

Sogoodกันยายน 21, 2016

เที่ยวซากุระเมืองไทย เชียงราย-ดอยแม่สลอง

Sogoodธันวาคม 21, 2015

แม่สาย แกรนด์เซลล์ ถูกแต๊ แม่สาย!!

Sogoodกันยายน 23, 2015

ปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมืองโบราณ ที่เชียงแสน จ.เชียงราย

Sogoodกันยายน 4, 2015

เที่ยวดอยช้าง เชียงราย

Sogoodกรกฎาคม 31, 2015